طراحی، مشاوره، پیاده‌سازی و نظارت چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات (COBIT)

از آن‌جایی که امروزه فناوری اطلاعات به عنوان هسته‌ اصلی فرآیند‌های سازمانی به حساب می‌آید لذا توجه به پیاده‌سازی صحیح فناوری اطلاعات با هدف بهبود عملکرد و یکپارچگی سازمان‌ها امری ضروری می‌باشد. بدین منظور COBIT  چارچوبی از بهترین روش‌ها برای مدیریت فناوری اطلاعات است. این مجموعه شامل بهترین تکنیک‌ها و ترفندهایی است که به سازمان کمک می‌کند تا با استفاده مؤثر از منابع موجود و به حداقل رساندن خطرات فناوری اطلاعات، به اهداف استراتژیک خود برسد.

درCOBIT  فرآیندهای فناوری اطلاعات در 4 حوزه انجام می‌شوند:

  • برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی
  • کسب و پیاده‌سازی
  • تحویل و پشتیبانی
  • نظارت و ارزیابی

مزایای پیاده‌سازی COBIT در سازمان عبارتند از:

  • یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی
  • شناسایی مخاطرات فناوری اطلاعات و ارزیابی و کنترل آن‌ها
  • یکپارچگی و همسویی سازمان با استانداردها
  • کاهش نگرانی‌های ناشی از برآورده نشدن اهداف تجاری
  • نظارت و کنترل منابع سازمان‌ها